نمونه سوالات ابتدایی
لوگوي دوستان

♫معبر سایبری بی سنگر♫

علوم پنجم ابتدايي  ( بخش سوم – ماشین ها )

آموختيم كه وقتي جسمي را مي كشيم يا حركت مي دهيم، به آن نيرو وارد مي كنيم و بدون وارد كردن نيرو، نمي توانيم اجسام را به حركت در آوريم. تعداد نيرويي كه براي انجام كارها ي مختلف صورت مي گيرد با هم فرق دارد.
انسان براي انجام و حركت اجسام سنگين از فكر خود بهره مي گيرد تا از وسيله و ابزاري بهره برد كه بتواند هر كاري را آسان تر انجام دهد. ابزاري كه استفاده از آنها باعث مي شود تا كارها آسان تر انجام شود ماشين ناميده مي شود. ماشين ها ممكن است ساختماني پيچيده داشته باشند و يا ساختماني ساده داشته باشند. مانند: قرقره، سطح شيب دار، اهرم و غيره.
اهرم چيست؟
اهرم ها نوع ديگري از ماشين هاي ساده هستند كه با آنها مي توانيم كارها را آسان تر انجام دهيم. با كمك اهرم مي توان چيزهاي سنگين را آسان تر جابه جا كرد. اهرم ها شكل هاي مختلف دارند. در بسياري از ابزارها و وسايل كه ما استفاده          مي كنيم نوعي اهرم وجود دارد. مانند:  الّا كلنگ.                                                                                                                                  هر اهرم سه قسمت دارد:
1- تكيه گاه (تكيه گاه ممكن است بين دو قسمت ديگر قرار گيرد. به طور كلي در وسايل مختلف محل تكيه گاه تغيير مي كند.)
2- قسمتي كه به آن نيرو وارد مي كنيم.
3- قسمتي كه اهرم بر جسم نيرو وارد مي كند.
سطح شيب دار:
سطح شيب دار نيز ساختمان ساده اي دارد كه با استفاده از نيروي كشش زمين اجسام سنگين را به طرف پایين مي كشد.               نوعي سطح شيب دار سُرسُره است.
ماشين چيست؟
به وسايلي مانند اهرم و سطح شيب دار كه انجام دادن كارها را آسان تر مي كند ماشين گفته مي شود. بعضي ماشين ها ساده اند. مثل: قرقره، پيچ گوشتي و غيره. ساختمان بعضي از ماشين ها پيچيده است. هر ماشين پیچیده از به هم پيوستن چند ماشين ساده به وجود می آید. مانند: ماشين لباسشویي و چرخ گوشت.
ماشين ها نيروي خود را از كجا به دست مي آورند؟
گفتيم كه براي به حركت در آوردن اجسام نيرو لازم است. گاهي اين نيرو را توسط انسان تأمين مي كنند. مانند كارگري كه سطل پر از قير را به بالا مي برد. و گاهي تنها نيروي ماهيچه ما كافي نيست به همين دليل بايد به فكر منابع ديگر نيرو باشيم.
استفاده از انرژي الكتريكي
انرژي الكتريكي از مهم ترين انرژي هاست. به وسيله اي كه انرژي الكتريكي را به انرژي حركتي تبديل مي كند موتور الكتريكي مي گويند. اگر موتور الكتريكي را به جريان برق وصل كنيم مي تواند اجسام را به حركت در آورد. مانند: آرميچر. ماشین هایی مانند چرخ گوشت و سشوار نیز داری موتور الكتريكي هستند.

پرسش هاي بخش 3
در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.

1- هر چه طول سطح شيب دار كم تر باشد، براي بالا بردن جسم نيروي .................... نياز داريم. ( بيشتري )
2- ما از انرژي الكتريكي براي توليد نور و گرما و .................... استفاده مي كنيم. ( حركت )
3- همه وسايل الكتريكي داراي ....................  نيستند. ( موتور الكتريكي )
4- از موتورهاي الكتريكي ساده مي توان به .................... اشاره کرد. ( آرميچر )
5- پس اگر ....................  نداشته باشيم نمي توانيم اجسام را به حركت در آوريم. ( نيرو )
6- يكي از انرژي هايي كه در ماشين پيچيده مورد استفاده قرار مي گيرد، .........................  است. ( انرژي الكتريكي )

سؤالات تشريحي
1- در چه صورت جسمي كه ساكن است حركت مي كند؟ وقتي كه به آن نيرويي وارد شود.

2- ماشين چيست؟ به وسايلي كه انجام دادن كارها را براي ما آسان مي كنند ماشين گفته مي شود.

3- اهرم چيست و از چه قسمت هايي ساخته شده است؟

وسیله اي است كه از آن براي بالا بردن اجسام استفاده مي شود. اهرم دارای سه قسمت است: تكيه گاه - قسمتي كه بر آن نيرو وارد مي كنيم. -  قسمتي كه اهرم بر جسم نيرو وارد مي كند.                                                                                                       

 4- كدام قسمت از بدن ما مانند اهرم كار مي كند؟

بازوها هنگام برداشتن بار سنگين، استخوان هاي پا هنگامي كه با پا در توپ حركت ايجاد مي كنيم. در تمام اين حركات مفصل ها مثل تكيه گاه اهرم هستند و استخوان ها مثل ميله هاي اهرم عمل مي كنند.

5- سطح شيب دار چگونه حركت دادن اجسام را آسان مي كند؟                                                                                                      

   به وسيله نيروي كشش زمين اجسام سنگين را به طرف پایين مي كشد.

6- ماشين هاي ساده را نام ببريد؟  قرقره ها،   اهرم ها،    سطح شيب دار.

7- در ساختمان ماشين هاي پيچيده چه چيزهايي استفاده مي شود؟

از چرخ دنده ها و قطعه هاي گوناگون فلزي و ماشين هاي ساده.                                                       8- موتورالكتريكي چیست؟

وسيله اي است كه انرژي الكتريكي را به انرژي حركتي تبديل مي كند.                                                                                           

  9- در چه صورت مي توانيم موتور الكتريكي قوي تري بسازيم؟

هر چه تعداد سيم پيچ ها بيشتر باشد، موتور الكتريكي قوي تري درست مي شود.

یکشنبه دوم آذر 1393 .:. 19:20 .:. ش-فدایی

ماشین ها

     به ابزارهایی که کار ما را آسان می کنند،ماشین گفته می شود.مانند اهرم،قرقره،سطح شیب دار،چرخ و محورکه همه ،ماشین های ساده هستند.بعضی از ماشین ها پیچیده یا مرکب اند و از یک یا چند ماشین ساده تشکیل شده اند.

    اهرم ها انواع گوناگونی دارند.در یکی از انواع اهرم،تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم است،این نوع اهرم برای تغییر جهت نیرو به کار می رود.در دو نوع دیگر تکیه گاه ،در یکی از دو انتهای اهرم است و نیرو های محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند.از این نوع اهرم ها برای تغییر جهت نیرو استفاده نمی شود.مانند؛چرخ دستی و فندق شکن.

  هر اهرم دارای سه قسمت است:

1)محلی که نیروی محرک به آن وارد می شود.

2)تکیه گاه

3)محلی که جسم قرار دارد و نیروی مقاوم نامیده می شود.

   اهرم ها سه نوع اند.

در اهرم نوع اوّل ،تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد.

در اهرم نوع دوم،نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد و تکیه گاه در انتهاست.مانند؛مدادتراش،فندق شکن و فرغون.

در اهرم نوع سوم،نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه است و تکیه گاه در انتهاست.مانند؛یخ گیر،جاروی فرّاشی،جرثقیل

قرقره چرخی است که حول یک محور می چرخد.

قرقره دو نوع ثابت و متحرک دارد.نوع ثابت قرقره به جایی بسته یا ثایت شده است. قرقره هم مانند سطح شیب دار به بالا بردن اجسام کمک می کند.

     چرخ و محور یعنی چرخش محور باعث چرخیدن چرخ می شود و برعکس ،چرخیدن چرخ هم موجب چرخیدن محور می گردد.چرخ چاه یک نوع چرخ و محور است.

     سطح شیب دار یک ماشین ساده است که برای بالا بردن اشیاء به کار می رود.ما بوسیله ی سطح شیب دار می توانیم دو قسمت غیر هم سطح را به یکدیگر ارتباط دهیم.هر چه طول سطح شیب دار بیش تر و شیب آن کم تر (زاویه اش تندتر)باشد،بالا بردن اشیاء از آن ،نیروی محرک کم تری می طلبد.

     گُوه و پیچ دو نوع دیگر از ماشین ها هستند.تفاوت گُوه و سطح شیب دار در این است که گوه با غلبه ی نیروی محرک بر نیروی مقاومت حرکت می کند ولی سطح شیب دار حرکت نمی کند.پیچ هم یک نوع سطح شیب دار مارپیچ است.

نیروی ماشین باید از جایی تأمین شودتا ماشین بتواند حرکت کند.

     دانشمندان،انرژی را توان انجام کار می دانند.

     منظور از کار،نیرویی است که باعث جا به جایی جسم می شود.

بیش تر بدانیم:

     هر جایی از بدن که مفصل باشد ،همانند اهرم عمل می کند.

     بازوی ما از ماهیچه های مختلفی ساخته شده است که از نیروی ذخیره شده در آن ها برای انجام کارها استفاده می کنیم.

     بازو مانند اهرم نوع سوم عمل می کند.

     جسم همان نیروی مقاوم است و فاصله ی آن را تا تکیه گاه "بازوی مقاوم" می نامند.

تصاویر انیمیشن از ساختمان چند نوع ماشین

پرسش ها

1.تکیه گاه در کدام یک از وسایل زیر در وسط قرار دارد؟

الف)الّا کلنگ        ب)جرثقیل         ج)فرغون       د)دربازکن نوشابه

2. .................. دو قسمت غیر هم سطح را به هم وصل می کند.

الف)جرثقیل         ب)تکیه گاه        ج)اهرم          د)سطح شیب دار

3.نیرو،جسم و تکیه گاه به چند حالت ممکن است وجود داشته باشد؟

 الف)سه حالت     ب)یک حالت      ج)دو حالت     د)چهار حالت

4.در کدام یک از وسایل زیر از انرژی الکتریکی استفاده نمی شود؟

الف)پنکه           ب)چرخ گوشت  ج)دوچرخه      د)ماشین لباسشویی

5.کدام نواحی بدن مانند یک اهرم عمل می کند؟

الف)هرجا که ماهیچه باشد.                       ب)هرجاکه مفصل باشد.

ج)هر جا که عضله به استخوان وصل باشد.     د)هرجاکه حرکت وجود داشته باشد.

6.پنکه و قیچی به ترتیب چه نوع ماشین هایی هستند؟

الف)مرکب-مرکب      ب)ساده-مرکب       ج)ساده-ساده      د)مرکب-ساده

7.در ماشین بخار انرژی ............ به انرژی ................ تبدیل می شود.

الف)گرمایی-الکتریکی     ب)گرمایی-حرکتی     ج)الکتریکی-گرمایی     د)حرکتی-گرمایی

8.می خواهیم جعبه ی سنگینی را از زمین به ارتفاع 2 متری منتقل کنیم.از کدام تخته استفاده کنیم تا آسان شود؟

 الف)2متری               ب)270 سانتی متری        ج)3متری           د)320سانتی متری

9.شیوه ی کار پیچ گوشتی به کدام ماشین ساده ی زیر شبیه تر است؟

الف)دیلم                   ب)قرقره ی متحرک         ج)فرمان اتومبیل     د)پاروی قایق

10.چنگال و دندان شیر به کدام ماشین ساده ی زیر شباهت کم تری دارد؟

الف)چاقو                 ب)قرقره ی متحرک          ج)موچین             د)تبر

 

یکشنبه دوم آذر 1393 .:. 19:14 .:. ش-فدایی

درس 1 : تقسيمات كشوري ايران 24.gif39.gif

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد.

1- مركز استان خوزستان كدام يك از شهرهاي زير است ؟

الف) سنندج ب) اهواز ج) شهركرد د) آبادان

2- كدام استان ايران در شمال تنگه‌ي هرمز قرار دار د؟

الف) فارس ب) هرمزگان ج) سمنان د) قم

3- درياچه‌ي قم با كدام استان زير، هم مرز نيست ؟

الف) اصفهان ب) تهران ج) سمنان د) قم

4- درياچه‌ي هامون در كدام استان ايران قرار دارد ؟‌

الف) كرمان ب) سيستان و بلوچستان ج) خراسان د) يزد

                                                                                     

شنبه یکم آذر 1393 .:. 21:43 .:. ش-فدایی
 

                                28.gif

 

درس اول

1-      موضوع شعر درس درباره تو مربوط به کیست؟

2-      اگر خدا نباشد آن وقت..........

3-      من خدای بزرگ رادوست دارم چون.......

4-      من به پروردگار بزرگ علاقه مند م زیرا...........

5-      چند  صفت خداوند را نام ببر؟

6-      ای خدای مهربان از تو سپاسگزارم که..................

                                            درس دوم

1-      شناخت نعمت های خداوند ونیاز به او درهمه حال؟

2-      چرا حضرت یعقوب به خاطر یوسف خداوند راسپاس می گفت؟

3-      چرا برادران یوسف به او حسودی می کردند؟

4-      برادران یوسف چرا اورا درچاه انداختند؟

5-       حضرت یعقوب چگونه خود را آرامش می داد؟

6-      آیا  حضرت یوسف درچاه تنها بود؟

7-      یوسف درچاه با خداوند چه می گفت؟

8-      شما درموقع گرفتاری چه می کنید؟

9-      رضا زاده چگونه از خداوند کمک می گرفت؟

10-  رزمندگان اسلام دردفاع از سلام  ازچه کسی مدد می گرفتند؟

11-  حضرت یونس درشکم نهنگ با خدا چه می گفت ؟

12-  حضرت نوح وزکریا از خدا چه درخواستی داشتند؟


ادامه مطلب
جمعه سی ام آبان 1393 .:. 21:25 .:. ش-فدایی

پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 .:. 19:32 .:. ش-فدایی

پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 .:. 19:28 .:. ش-فدایی
چند سال پیش تو یه عملیاتی گردان به یه میدان مین رسید و پشتش گیر افتادند !
 چند نفر باید میرفتند و میدان رو باز میکردند ! فرمانده صدا زد کسی حاضره بره ...؟؟
 کسی چیزی نگفت جز یه جوان که قبول کرد بره شروع کرد به قدم برداشتن که یهو ایستاد و برگشت همه فکر کردن ترسیده اما اومد و پوتین هاشو در آورد و گفت  تازه از تدارکات گرفتم بیت الماله حیفه  بعد پا برهنه رفت و دیگه برنگشت ...

 

http://www.up-cnc88.ir/uploads/1415473977511.jpg

 منبع: معبر سایبری بی سنگر

چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 .:. 21:3 .:. ش-فدایی
نیکی به دیگران در روایات


قرآن کریم در مورد جایگاه نیکی نزد خداوند می‌فرماید:«وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنین»؛ [۱] و نیکی کنید! که خداوند، نیکوکاران را دوست می‌دارد.
همچنین در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ»؛ [۲] اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می‌کنید؛ یعنی نیکی و احسانی که انسان به برادران دینی و هم‌نوعان خود می‌کند، در حقیقت بازگشتش به خود انسان است؛ زیرا فرد نیکوکار با احسان و نیکوکاری ، شخصیت خود را کامل می‌گرداند و در تحقق تکامل وجودی خویش می‌کوشد. اگر انجام اعمال پسندیده و نیک، انسان را از خسران رهایی می‌بخشد و مصداق انسان پیروز و سعادت‌مند می‌شود، به این معنا است که انسان در یک فرآیندی خود را از نقص به کمال می‌رساند.


ادامه مطلب
سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 .:. 18:16 .:. ش-فدایی
یکی از خصلت های انسان نیکی کردن به یکدیگر است و از ویژگی های اخلاقی این است که انسان این نیکی کردن خود به دیگران را اندک شمارد و نیکی دیگران به خود را زیاد به شمار آورد.


امام کاظم (ع) می فرمایند: ای هشام! امیرمومنان (ع) همیشه می گفت:... عقل کسی کامل نشود مگر این که چند خصلت در او پدید آید:... (از جمله این که:) کار نیک اندک دیگران را زیاد شمارد و کار نیک فراوان خود را اندک.
امام رضا (ع) فرموده اند: اندک نیکی را از دیگران زیاد بدانید و نیکی فراوان خویش را اندک شمارید.
همچنین از دیگر ویژگی های اخلاقی این است که انسان ها لغزش های دیگران را کوچک شمارند و لغزش های خود را بزرگ. در این رابطه امام صادق (ع) فرموده اند:... هر کس لغزش های خویش را کوچک شمارد، لغزش های دیگران را بزرگ انگارد و هر کس لغزش های دیگران را خرد ببیند، لغزش های خود را بزرگ شمارد.

سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 .:. 18:10 .:. ش-فدایی
                                              به نام خدا

1.      شعار مهم مردم ما در مبارزه با حکومت شاه چه بود؟

2.      بیگانگان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سرزمین ما چه کردند؟

3.      دانش آموزان از چه راهی میتوانند نیاز کشوررا کم کنند؟

4.      چرا حکومت شاه به مردم اجازه نمی داد که نظر خود را بگویندودر اداره ی کشور دخالت داشته باشند؟

5.      ((آزادی))در جمهوری اسلامی به چه معناست؟

6.      چرا اطاعت از پیامبر اطاعت از خداوند است؟

7.      پس از پسامبر رهبری جامعه اسلامی بر عهده ی چه کسانی است؟

8.      معنی استقلال چیست؟

9.      در جمهوری اسلامی مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت میکنند؟.

10.  جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی      ……………… است؟

11.  دو نمونه از قوانین و مقرراتی را که در خارج ازمدرسه رعایت میکنیدبنوسیدوعلت آنها را توضیح دهید؟

12.  دولت یعنی چه؟

 


ادامه مطلب
دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 .:. 17:44 .:. ش-فدایی

شهید حسین خرازی نقل می کرد: ﻭﻗﺘﯽ تو جبهه ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﮐﻤﭙﻮﺗﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ.


ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:

ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺳﻼﻡ، ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ. ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻔﺮﯼ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ. ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺑﺨﺮﻡ. ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﺍﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ 25 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﺮﻡ.


ﺁﺧﺮ ﭘﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﯿﺮﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﺎﺭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰﺗﻤﯿﺰﺷﺪ.

ﺣﺎﻻﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﺎﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﻢ.ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ...

 

این مطلب رو تو یه سایت خوندم ، واقعا زیبا بود. موقع خوند این مطلب فقط اشک می ریختم. گفتم خالی از لطف نیست که بازدید کننده های وبلاگ هم این مطلب رو بخونن.  فقط می تونم بگم که

 

 

به نقل از : فرهنگ نیوز

 

 

شنبه بیست و چهارم آبان 1393 .:. 22:46 .:. ش-فدایی
- ابا عبدالله ( ابو شهدا - حسین بن علی (ع کنیه ابا عبدالله را رسول خدا (ص) از هنگام ولادت بر حضرت امام حسین نهادند . امام حسین (ع) در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه به دنیا آمد . رسول خدا (ص) نام این فرزند زهرا (ع) را حسین نهاد . وی مورد علاقه شدید پیامبر (ص) بود و آن حضرت درباره او می فرماید : حسین منی و انا من حسین ... وی در آغوش پیامبر بزرگ شد . هنگام رحلت رسول خدا ، شش ساله بود . در دوران پدرش علی بن ابی طالب (ع) نیز از موقعیت بالایی برخوردار بود ، علم ، بخشش ، بزرگواری ، فصاحت ، تواضع ، دستگیری از بینوایان ، عفو ، حلم و ... از صفات برجسته این حجت الهی بود . پس از شهادت پدرش امامت به امام حسن بن علی (ع) رسید همچون سربازی مطیع رهبر و مولای خویش و همراه برادر بود . پس از انعقاد پیمان صلح میان امام مجتبی (ع) و معاویه ، با برادرش و بقیه اهل بیت (ع) به مدینه آمدند . با شهادت امام حسن مجتبی (ع) در سال 49 یا 50 هجری بار امامت به دوش سید الشهدا قرار گرفت . با مرگ معاویه در سال 60 هجری یزید به والی مدینه نوشت که از امام حسین (ع) بیعت بگیرد . اما سید الشهدا که فساد یزید و بی لیاقتی او را می دانست ، از بیعت امتناع کرد و برای نجات اسلام از سلطه یزید که به زوال و محو دین می انجامید ، راه مبارزه را پیش گرفت . از مدینه به مکه هجرت کرد و در پی نامه نگاری های کوفیان و شیعیان عراق با آن حضرت و دعوت برای آمدن به کوفه ، آن امام ابتدا مسلم بن عقیل را فرستاد و نامه هایی برای شیعیان کوفه و بصره نوشت و بادرسافت پاسخ کوفیان در بیعت شان با مسلم بن عقیل ، در روز هشتم ذیحجه سال 60 هجری از مکه به سوی عراق ، حرکت کرد . پیمان شکنی کوفیان و شهادت مسلم بن عقیل اوضاع عراق نامطلوب ساخت و سید الشهدا که همراه خانواده ، فرزندان و یاران به سوی کوفه می رفت ، پیش از رسیدن به کوفه در سرزمین کربلا در محاصره سپاه کوفه قرار گرفت . تسلیم نیرو های یزیدی نشد و سرانجام در روز عاشورا در آن سرزمین مظلومانه و تشنه کام ، همراه فرزندان و اصحابش به شهادت رسید . از آن پس ، کربلا کانون الهام و عاشورا سرچشمه قیام و آزادگی شد و کشته شدن وی ، سبب زنده شدن اسلام و بیدار شدن وجدان های خفته گردید
ادامه مطلب
شنبه بیست و چهارم آبان 1393 .:. 22:1 .:. ش-فدایی
http://www.up-cnc88.ir/uploads/1409563813941.gif

جمعه بیست و سوم آبان 1393 .:. 23:14 .:. ش-فدایی

                 مردی یهودی در مدینه كه از هیچ موقعیت اجتماعی خوبی در جامعه اسلامی برخوردار نبود و اصلا به حساب نمی آمد، در گذرگاهی نزد پیغمبر(ص) آمد و گفت: آقا من از شما طلبكارم. پولم را بدهید. پیامبر(ص) فرمود: من به شما بدهكار نیستم. ولی برای این كه تو را راضی كرده باشم می دهم. اما الان پول همراهم نیست. صبر كن به منزل كه رسیدم می دهم. گفت: نمی شود، همین الآن باید بدهید. هر چه رسول گرامی(ص) مماشات و مدارا كرد كه آقا من اصلا به شما بدهكار نیستم، بر فرض هم كه باشم، الآن ندارم كه بدهم، او اصرار كرد. حتی نوشته اند كه عبای پیامبر(ص) را گرفته بود و اصرار می كرد. اصحاب خواستند او را تنبیه كنند، آقا فرمود: «شما كارتان نباشد. این مرد با من كار دارد و با شخص من طرف است.» به اینجا كه رسید خود آن مرد دگرگون شد و خم شد دست مبارك آن حضرت را بوسید و گفت: (اشهدان لااله الاالله و اشهد انك رسول الله)

چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 .:. 23:21 .:. ش-فدایی

چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 .:. 21:18 .:. ش-فدایی

معلم براي سفيد بودن برگه نقاشي ام تنبيهم کرد
همه به من خنديدند
اما من خدايي را کشيده بودم
که همه مي گفتند ديدني نيست
  ادامه مطلب
چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 .:. 21:5 .:. ش-فدایی
سردار لشکرم را  اینجا بشنوید

سه شنبه سیزدهم آبان 1393 .:. 12:17 .:. ش-فدایی

دوشنبه دوازدهم آبان 1393 .:. 21:9 .:. ش-فدایی

                  

دوشنبه دوازدهم آبان 1393 .:. 21:7 .:. ش-فدایی


دکتر الکسی کارل می گوید : شاید ارتباط با خدا و نماز مهم ترین نیروی شناخته شده است که ایجاد نشاط می کند . من شخصا که یک پزشک هستم بسیاری از مرض ها را دیده ام که با دواها قابل علاج نیست و طبیب معالج می گوید : من در مقابل این مرض عاجزم ، اما ارتباط با خدا و نماز آنها را از مرض نجات بخشیده است .

بدون تردید نماز همانند نماز معدن رادیوم وسیله نور افشانی و محرک و به وجود آورنده نشاط است .

آنگاه که نیروی جهان که بر تمام بشریت حکومت می کند ، بشر را به بیچارگی می اندازد . به وسیله نماز و دعا می توانیم ناراحتی را بر طرف گردانیم و نشاط موجود را افزایش دهیم و از خدا بخواهیم نیرویی به ما بدهد که بتوانیم با مشکلات زندگی بسازیم و آنها را تحمل کنیم.

ما می توانیم بگوییم که تنها ناله و گریه برای افزایش نیرو و نشاط مفید است و من کسی را که واقعا یک مرتبه به درگاه خدا رفته و گریه کرده باشد و نتیجه نگرفته باشد ، ندیده ام زیرا هر کس به درگاه خدا رفته و نالیده است بهترین نتایج را گرفته است

برگرفته از کتاب : نماز و نمازگزاران -نوشته ی یدالله بهتاش

یکشنبه یازدهم آبان 1393 .:. 21:14 .:. ش-فدایی

سخن امام حسین (ع) در شب عاشورا

امام حسین (ع) فرمود :

بازگرد به سوی ایشان و امشب تا فردا را از آنها مهلت بخواه . شاید امشب پروردگارمان را بخوانیم و طلب

عفو و بخشش از او بکنیم . به درستی که او می داند همانا من نماز برای او و تلاوت کتاب او و دعا و

استغفار فراوان را دوست دارم.(سخن امام در شب عاشورا به ابوالفضل (ع))

یکشنبه یازدهم آبان 1393 .:. 20:46 .:. ش-فدایی
 از مواقع که خبرنگاران برای تهیه گزارش به خطوط نبرد می‌آمدند، اتفاقات جالبی رخ می‌داد. یک روز نوبت به همرزم بسیجی ما رسید. خبرنگار میکروفن را گرفت جلو دهانش و گفت:

 


«خودتان را معرفی کنید و اگر خاطره ای، پیامی، حرفی دارید بفرمایید.»

او بدون مقدمه و بی معرفی صدایش را بلند کرد و گفت:


ادامه مطلب
چهارشنبه هفتم آبان 1393 .:. 21:9 .:. ش-فدایی

ماشین ها به چها رروش به ما کمک می کنند

۱- با انتقال نیرو(تقریبا همه ماشین ها در این  خاصیت مشترک هستند )

2- با افزایش نیرو

3- با تغییر جهت نیرو

4- با افزایش مسافت وسرعت اثر نیرو

 

یکی از انواع ماشین ها اهرم ها هستندکه هر اهرم از سه قسمت مهم به نام هایتکیه گاه  نیرو  جسم تشکیل شده است .

 

البته برای بحث درباره اهرم ها باید به این نکته هم اشاره کنیم که به فاصله تکیه گاه تا محل نیرو را بازوی محرک و از تکیه گاه تا جسم را بازوی مقاوم می نامیم .

 

حال براساس محل قرار گرفتن سه قسمت اصلی اهرم، اهرم ها را به سه دسته تقسیم می کنیم .

 

1- اهرم نوع اول :در این نوع اهرم که تکیه گاه در بین نیرو وجسم قرار دارد دارایاهرم نوع اولخصوصیات زیر می باشد :

 

الف- در بعضی موارد بارزوی محرک و در بعضی موارد بازوی مقاوم می تواند بلندتر باشد

ب- چون در این اهرم تکیه گاه در وسط قرار دارد جهت نیرو برعکس می شود .

ج) نمونه هایی از آن را می توان انبردست  قیچی  الاکلنگ  دیلم و...

 

 

 

2- اهرم نوع دوم : در این نوع اهرم جسم در بین نیرو وتکیه گاه قرار داردو دارایاهرم نوع دومخصوصیات زیر است

الف ) همیشه بازوی محرک بلند تر از بازوی مقاوم است

ب) نمونه هایی از آن را می توان چرخ دستی  فرغون فندق شکن  درب بطری باز کن 

 

 

3- اهرم نوع سوم : در این اهرم نیرو در بین جسم وتکیه گاه قرار دارد ودارای این خصوصیاتاهرم نوع سوم

الف ) همیشه بازوی مقاوم بلندتر از بازوی محرک است .

 

ب) نمونه های از آن را می توان انبریخ   جاروی فراشی- موچین  

 

 


ادامه مطلب
یکشنبه چهارم آبان 1393 .:. 21:22 .:. ش-فدایی
برای شنیدن فایل صوتی دلم گرفته اینجا کلیک کنید

یکشنبه چهارم آبان 1393 .:. 20:5 .:. ش-فدایی

کاردستی-مومیایی

جمعه دوم آبان 1393 .:. 10:47 .:. ش-فدایی

 

 

 

پرده گل (2)

 

جمعه دوم آبان 1393 .:. 10:45 .:. ش-فدایی
برای دریافت مداحی کربلا میخوام ابوالفضل ع اینجا کلیک کنید .متن را در ادامه مطلب بخوانید

 

 

دانلود صوتی زیبای کربلا میخوام ابالفضل به همراه متن نوحه


ادامه مطلب
چهارشنبه سی ام مهر 1393 .:. 21:15 .:. ش-فدایی
برای شنیدن سرود ما ایستاده ایم اینجا کلیک کنید

دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 .:. 21:51 .:. ش-فدایی

دین اسلام برای شاد کردن دل مومن ابزار زیادی قرار داده است و خداوند می‌فرماید اگر دل مومنی شاد شود و در کنار آن گناهی صورت نگیرد، بالاترین پاداش را دارد.

قال الرضا علیه السلام:«اَلمؤْمنُ اَلذِی إِذَا اَحسنَ استبشرَ و إِذا اساءَ اِستغفرَ»

امام رضا(ع) مي فرمايند:

مؤمن کسي است که چون نيکي کند، شاد شود و چون بدي کند استغفار نماید. 

منبع: غریب طوس

جمعه چهاردهم شهریور 1393 .:. 21:14 .:. ش-فدایی
یکشنبه دوم شهریور 1393 .:. 15:27 .:. ش-فدایی
درباره وبلاگ

"خلاقیت همان خصیصه ای است که ما را خدای گونه می کند."(هارولد کلمپ)

سلام . هدفم از این وبلاگ ارائه ی نمونه سوالات پایه های چهارم و پنجم
ابتدایی ، روش های فعال تدریس برای همکاران ، اولیا و متن آموزنده برای
همگان ودر آینده ارائه ی نمونه کارهای خلاق دانش آموزان خواهد بود
امید است مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد .


لوگوي ما
نمونه سوالات ابتدایی

امکانات وب

کد
\

طراح قالب

♫معبر سایبری بی سنگر♫